Pravo na pristup pravosuđu u pitanjima okoliša
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.47, 1/2010, Split, 2010.g.