Kaznenopravna zaštita mora od onečišćenja s brodova u pravu Europske Uniji
Naše more, 57(3-4)/2010, Dubrovnik, 2010.g.