Pravo na pristup pravosuđu u pitanjima okoliša
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.47, 1/2010, Split, 2010.g.Kaznenopravna zaštita mora od onečišćenja s brodova u pravu Europske Uniji
Naše more, 57(3-4)/2010, Dubrovnik, 2010.g.Pretpostavke odgovornosti za naknadu štete zbog onečišćavanja okoliša – prikaz sudske prakse
Hrvatska pravna revija broj 2, 2007.g.Poslovna tajna u sudskoj praksi hrvatskih sudova i poslovnoj praksi trgovačkih društava
Hrvatska pravna revija broj 4, 2007.g.Odgovornost za štetu jedinica lokalne samouprave u sudskoj praksi hrvatskih sudova
Hrvatska pravna revija broj 9, 2007.g.Odgovornost za štetu u okolišu
Hrvatska pravna revija broj 5, 2012.g.Povrede prava okrivljenika u žurnom prekršajnom postupku
Hrvatska pravna revija broj 7-8, 2016.